Kontakt oss

Hyttetomter m/ båtplass


6 prosjekterte fritidsboliger og 2 tomter med flott sjøutsikt - Homborsund. 

Se annonsen på: www.finn.no/47634504 eller ta kontakt for mer info.

Utslipp

 

Utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende som ikke kan påkoples offentlig avløpsnett.

 

Vil du:

•         Etablere utslipp?

•         Legge inn vann?

•         Installere vannklosett?

•         Øke eksisterende utslipp vesentlig?

•         Fradele tomt utenfor rekkevidde av kommunalt avløpsnett?

Dersom utslippet ikke kan påkobles offentlig avløpsnett må du søke kommunen om tillatelse til utslipp.

 

Hvorfor må jeg ha utslippstillatelse?

Avløpsvann inneholder fosfor, nitrogen, organisk stoff og bakterier. Blir det for mye av dette i vassdrag eller sjø kan det gi dårlig drikke- og badevann, luktproblemer, se stygt ut og gjøre vannet ulevelig for dyr og planter. For å unngå slike forurensningsproblemer må kommunen vurdere om din søknad om utslipp er i orden.

 

Ta kontakt med oss eller kommunen for å høre hvilke krav som gjelder der du vil slippe ut avløpsvann og hva som kreves i en søknad om utslippstillatelse.

Momenter som kommunen tar hensyn til er blant annet:

•         Om kommunen har fastsatt lokal forskrift for utslipp?

•         Om det planlagte avløpsanlegget er i samsvar med kommunen planer etter plan og bygningsloven?

•         Om utslippsstedet er i et såkalt «følsomt og normalt område» eller i et «mindre følsomt område»?

•         Om det er fare for overgjødsling?

 

Hvilke opplysninger må sendes kommunen?

Søknaden skal blant annet inneholde:

a) Kart med plassering av avløpsanlegget og utslippsstedet.

b) Beskrivelse av utslippsstedet, oversikt over grunnforhold og utslippsstedets størrelse.

c) Dokumentasjon om renseanlegget du har valgt og om rensegrad. Oppgi hvem som bistår deg med utforming og dimensjonering av renseanlegget «nøytral fagkyndig».

d) Oversikt over brukerinteresser som kan bli berørt av utslippet for eksempel drikkevann, bading, fiske og/ eller næringsvirksomhet.

e) Dokumentere at varsel om planlagt utslipp er sendt til naboer og andre berørte.

f) Uttalelser mottatt i varslingsrunden. Varslingstiden for utslipp er minst 4uker.

 

Slik foregår ofte et oppdrag med prosjektering og søknad om utslipp

         Tiltakshaver tar kontakt med  oss, orienterer oss om utslippets størrelse, om det er oppgradering av eksisterende utslipp, utvidelse av eksisterende utslipp eller nyanlegg, litt om grunnforhold, eventuelt hva består eksisterende utslipp av, naboens utslipp, brønner, mm. På bakgrunn av de opplysningene vi får, prøver vi å si litt om mulighetene, saksgang, antyde prosjekterings- og søknadspriser. Avtaler møte for grunnundersøkelser.

         Grunnundersøkelser inneholder:

-          Overflatekartlegging.

-          Sjekk av grunnforhold kan gjøres med inspeksjonsbor, skovelbor eller sjakting med gravemaskin.

-          Uttak av prøve til kornfordelingsanalyse.

-          Infiltrasjonstest.

-        Beregning av grunnvannstand.

-          Måling av terrengets eller grunnvannets helningsretning og fall.

-          Måling av egnede massers mektighet(tykkelse).

-          Kartlegging av drikkevannsinteresser.

-          Kartlegging av andre berørte interesser.

         Beregning av løsmassenes vannledningsevne og renseevner på bakgrunn av resultater fra grunnundersøkelser, tester og analyser.


         På bakgrunn av alt dette, lokale forhold(sjekk av fornminner, ålegress, naturtyper, rødlistearter, mm), kommunens retningslinjer, forurensningsforskriften og økonomi, velger en løsning.


         Ferdig prosjektering av valgt renseløsning, tegninger, beskrivelser.


         Søknad til kommunen. Noen kommuner praktiserer at vann og avløpsavdelingen først behandler søknaden etter forurensningsforskriften. Deretter behandler byggesak søknaden etter plan og bygningsloven. Andre kommuner behandler søknaden under ett.


         Hvis ikke søknaden er i henhold til planer og regler, må en søke dispensasjon for det regelverket en ønsker å dispenserer fra. Dette medfører videresendelse til og uttalelser fra andre myndigheter og lengre behandlingstid.


         Eventuelt kommentere innsigelser, oppfølging sak hos berørte myndigheter.


         Tillatelse til tiltak, vurdere eventuelle vilkår.


 

Vi kan også bistå med utførelse av tiltaket. Kontakt Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen .